ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η ασφάλιση οχημάτων πραγματοποιείται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και ώρες, με την προϋπόθεση της άμεσης αποστολής και γνωστοποίησης των στοιχείων του οχήματος και του ασφαλισμένου,  στην εταιρία.
Οι συμπληρωματικές καλύψεις τελούν υπό την αίρεση αποδοχής από την εταιρία.
Η ασφάλιση αρχίζει την ημερομηνία αποδοχής της κάλυψης από την εταιρεία.
Τα οχήματα ασφαλίζονται την ίδια μέρα, με έναρξη του συμβολαίου 4 ώρες μετά από την έκδοση του συμβολαίου
Ασφαλίζονται άτομα ηλικίας 18 έως 75 ετών.
Τα άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών, ασφαλίζονται μόνο με βασική κάλυψη.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ
Δεν παρέχονται.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οι προτάσεις οι οποίες αποστέλλονται προς έκδοση στην εταιρεία θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες και πάντοτε επικαιροποιημένα τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Οι προτάσεις ασφάλισης αποστέλλονται στην εταιρεία άπαξ, με ηλεκτρονικό τρόπο.
Υπενθυμίζουμε ότι η κάλυψη ισχύει μόνο για την αστική ευθύνη. Οι συμπληρωματικές καλύψεις ισχύουν κατόπιν αποδοχής από την εταιρεία.
Απαραίτητα στοιχεία ασφάλισης : ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, Ταχ. κώδικας, ΑΦΜ, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό και κινητό) , έτος γέννησης οδηγού, ημερομηνία αδείας οδήγησης,  έτος Α΄ κυκλοφορίας οχήματος, μάρκα κλπ.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ
Η σημερινή εμπορική αξία του οχήματος κατά την ημέρα της ασφάλισης θα υπολογίζεται σύμφωνα  με τις τιμές εγκρίτων περιοδικών εκτίμησης αξιών αυτοκινήτων.
Ανώτατη ασφαλιζόμενη αξία ανά όχημα μέχρι ευρώ 10.000
Για οχήματα μεγαλύτερης αξίας απαιτείται  συνεννόηση με την εταιρία.
Για αστική ευθύνη ασφαλίζονται οχήματα μέχρι 25 ετών, εκτός από τα οχήματα ΑΝΤΙΚΕΣ, που ασφαλίζονται με ειδικό πρόγραμμα.
Για συμπληρωματικές καλύψεις ασφαλίζονται οχήματα μέχρι 18 ετών, εφόσον προϋπήρχε η κάλυψη και μέχρι την ανωτέρω αναφερόμενη ασφαλιζόμενη αξία.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Αναγγελία ζημίας και δήλωση ατυχήματος
Μετάβαση στον τόπο συμβάντος
Παροχή συμβουλών
Ρυμούλκηση οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο, συνεπεία ατυχήματος (παρέχεται σε ΙΧΕ , ΙΧΦ μικτού βάρους μέχρι 3.5 τόνων με μεταξόνιο όχι μεγαλύτερο των 2,7 μέτρων και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο πίσω άξονας του ασφαλισμένου οχήματος δεν φέρει διπλούς τροχούς και μηχανές άνω των 51cc)

ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΚΑΙΑΣ
Η ασφάλιση πυρκαιάς περιλαμβάνει τις ζημιές του ασφαλισμένου αυτοκινήτου συνεπεία πυρκαιάς και πτώσης κεραυνού. Επίσης περιλαμβάνει τις ζημίες του αυτοκινήτου από έκρηξη του.
Ελάχιστη ασφαλιζόμενη αξία ευρώ 2.000
Ανώτατο όριο ηλικίας των προς ασφάλιση οχημάτων τα 18έτη

ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ
Δεν καλύπτονται οχήματα για ολική κλοπή, χωρίς την κάλυψη πυρκαιάς για το ισόποσο.
Ελάχιστη ασφαλιζόμενη αξία ευρώ 2.000
Δεν καλύπτονται οχήματα για μερική κλοπή, με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μικρότερο των ευρώ 2.000. Στη ΜΕΡ.ΚΛΟΠΗ ισχύει απαλλαγή ευρώ 250, ανά ζημία.
Ανώτατο όριο ηλικίας των προς ασφάλιση οχημάτων τα 18 έτη.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Καλύπτονται ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος που θα προκληθούν αποκλειστικά και μόνο από κακόβουλη ενέργεια τρίτου προσώπου που ενεργεί με σκοπό τον βανδαλισμό ή την δολιοφθορά του ασφαλισμένου οχήματος. Παρέχεται με την προϋπόθεση ασφάλισης των Ιδίων Ζημιών.
ΔΕΝ καλύπτονται ζημίες στα ελαστικά και στους καθρέπτες του οχήματος.
Απαλλαγή ευρώ 300, για κάθε ζημία.

ΚΑΛΥΨΗ ΙΔ.ΖΗΜΙΩΝ
Η κάλυψη ιδίων ζημιών παρέχεται:
Με την προϋπόθεση ασφάλισης έτερων ασφαλιστικών κινδύνων (περιουσίας, μεταφορών κλπ.) , πλην αυτοκινήτων.
Σε καινούργια αυτοκίνητα.
Σε μεταχειρισμένα οχήματα μέχρι 5ετών, εφόσον ήταν ήδη ασφαλισμένα για ίδιες ζημίες σε άλλη ασφαλιστική εταιρία.
Σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα μέχρι 5 ετών, εφόσον είναι νέα αγορά του ασφαλιζομένου.
Ελάχιστη ασφαλιζόμενη αξία ευρώ 5.000. Σε οχήματα αξίας μικρότερης των
ευρώ 5.000 δεν θα ανανεώνεται η κάλυψη.    
Δεν ασφαλίζονται για ίδιες ζημίες οχήματα με νέο οδηγό σε δίπλωμα (κάτω του έτους) ή ηλικία (κάτω των 23 ετών)
Η εν λόγω κάλυψη παρέχεται με απαλλαγή και ΠΑΝΤΑ σε συνεννόηση με την εταιρία.
Τα καινούργια οχήματα ασφαλίζονται με τιμολόγιο αγοράς.
Τα μεταχειρισμένα οχήματα βάσει αντιγράφου από την προηγούμενη εταιρεία (κενό ασφάλισης αποδεκτό μέχρι 20 μέρες) ή με πραγματογνωμοσύνη εκ μέρους της εταιρείας όπου αυτή κρίνει αναγκαία την διενέργεια.
Σε περιπτώσεις πρόσθεσης προαιρετικών καλύψεων κατά τη διάρκεια του συμβολαίου απαιτούνται άδεια κυκλοφορίας , εάν δεν έχει σταλεί αρχικά, φωτογραφίες ή διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, απόφαση την οποία παίρνει η εταιρεία.
H απαλλαγή είναι 2% επί της αξίας του οχήματος με ελάχιστη ευρώ 450.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση  ολικής ζημίας συνεπεία των ανωτέρων καλύψεων, (πυρκαϊάς, ολικής κλοπής, ιδίων ζημιών) παρακρατούνται τα ετήσια ασφάλιστρα του συμβολαίου.
Δεν εκδίδονται τρίμηνα συμβόλαια με συμπληρωματικές καλύψεις.
Σε οχήματα αξίας άνω των ευρώ 10.000 επιθυμητή απαλλαγή ευρώ 750.


ΚΑΛΥΨΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Καλύπτονται ζημίες στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου μετά από ατύχημα ευθύνης του ασφαλισμένου.
Δεν καλύπτονται ζημίες στους καθρέπτες, στα φανάρια, στα φλας και στις ηλιοροφές των αυτοκινήτων.
Η εν λόγω κάλυψη παρέχεται σε καινούργια οχήματα ή  εφ΄οσον το όχημα ήταν ασφαλισμένο για τον συγκεκριμένο κίνδυνο χωρίς κενό ασφάλισης. Αλλιώς απαιτούνται πρόσφατες φωτογραφίες ή πραγματογνωμοσύνη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η θραύση κρυστάλλων δεν αποζημιώνεται σε περίπτωση ασύμφορης επισκευής ή σε περίπτωση μη επισκευής του οχήματος.
Η απαλλαγή στην θραύση κρυστάλλων δεν ισχύει, αν επισκευαστεί σε συνεργαζόμενα συνεργεία.
ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΟΣΑΚΟ

Καλύπτονται ζημίες στους αερόσακους και μόνο συνεπεία ατυχήματος (σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή, κατακρήμνιση).
Η κάλυψη ζημιών στους αερόσακους δεν ισχύει σε περίπτωση μη επισκευής του οχήματος ή σε περίπτωση ασύμφορης επισκευής.


ΚΑΛΥΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ


Καλύπτονται οι ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ του ασφαλιζομένου οχήματος που προέρχονται άμεσα από φυσικά φαινόμενα όπως καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, σεισμό, κατολίσθηση, με απαλλαγή ευρώ 300, εξαιρουμένων των ζημιών που έχουν άμεση ή έμμεση αιτία τον παγετό.
Δεν καλύπτονται οι μηχανολογικές βλάβες του αυτοκινήτου που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από τα ανωτέρω φυσικά φαινόμενα.
Δεν καλύπτονται ζημίες από πτώση στύλων ή δένδρων.
Η εν λόγω κάλυψη ακολουθεί την πολιτική ανάληψης της κάλυψης ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ.

ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Καλύπτεται η αστική ευθύνη προς τρίτους όταν το ασφαλισμένο όχημα βρίσκεται εντός φυλασσομένων χώρων (προβλήτες, σταθμοί, γκαράζ, συνεργεία, εκθέσεις κλπ), καθώς επίσης και κατά τη μεταφορά, φόρτωση ή εκφόρτωση του σε οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς (πλοίο, τρένο κλπ).

ΚΑΛΥΨΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ
Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα από σύγκρουση του με ανασφάλιστο όχημα το οποίο θα φέρει ελληνικές πινακίδες.
Βασική προϋπόθεση αποζημίωσης του ασφαλισμένου αποτελεί η διαπίστωση της ευθύνης του ανασφάλιστου οχήματος, η οποία θα πρέπει να προκύπτει υποχρεωτικά από δημόσια έγγραφα (αντίγραφο δελτίου συμβάντος επιληφθείσης αστυνομικής αρχής ή ποινική δικογραφία).
Επίσης βασική προϋπόθεση αποζημίωσης του ασφαλισμένου αποτελεί η διαφύλαξη των δικαιωμάτων του κατά το νόμο, εναντίον του υπευθύνου τρίτου για την αποκατάσταση και επανείσπραξη της ζημίας.
Ειδικές σημειώσεις:
η εταιρία ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τις υλικές ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος. Δεν ευθύνεται για καμία άλλη θετική ή αποθετική ζημία. Ενδεικτικά, για μείωση της αγοραστικής του αξίας ή για στέρηση της χρήσης του ή για εμπορική ζημία του ασφαλισμένου ή για οποιαδήποτε έμμεση ζημία.
Η εταιρία, αποζημιώνοντας τον ασφαλισμένο, αποκτά όλα τα δικαιώματα τα οποία αυτός έχει έναντι του τρίτου που είναι υπαίτιος του ατυχήματος, σύμφωνα με το νόμο. Ανεξάρτητα από αυτό, ο ασφαλισμένος εκχωρεί από τώρα στην εταιρία κάθε παρόμοιο δικαίωμα του και δίνει σε αυτήν το δικαίωμα να ενεργήσει εξώδικα ή δικαστικά στο όνομά της ή στο όνομα του για αποζημίωση της από τον τρίτο.

ΠΑΡΟΧΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Καλύπτεται η ακινητοποίηση του οχήματος ως συνέπεια ατυχήματος, ήτοι κάθε αιφνίδιο και ζημιογόνο γεγονός ως απόρροια σύγκρουσης, πρόσκρουσης, εκτροπής, ανατροπής του ασφαλισμένου οχήματος.

Το ακινητοποιημένο λόγω ατυχήματος ιδιωτικής χρήσεως επιβατικό όχημα (Ι.Χ.Ε) του λήπτη της ασφάλισης. (Βλέπε όρους ασφάλισης)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (προαιρετική κάλυψη)
Παρέχεται η δυνατότητα μέσω των προγραμμάτων Euro 3 και Euro 4 ασφάλισης των κάτωθι καλύψεων :
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ σε περίπτωση ΚΛΟΠΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ή ΠΥΡΚΑΙΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS
Επιβαρύνεται ο ασφαλιζόμενος με MALUS  στα ασφάλιστρα της αστικής ευθύνης της επόμενης ανανέωσης του συμβολαίου, πέραν του 1 ατυχήματος του ασφαλισμένου  με δεδομένη την υπαιτιότητά του ή με ζημία τρίτου η οποία υπερβαίνει το ποσόν των ευρώ 3.000.
ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Παρέχεται σε ΙΧΕ οχήματα, σε ΙΧΦ και ΙΧΦ ΑΓΡ. μέχρι μικτό βάρος 3,5 τον. και μεταξόνιο 2,7 ως και σε ΜΗΧΑΝΕΣ άνω των 51cc
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Χορηγούνται χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για όλες τις χώρες του Ε.Ο.Χ.
Δεν χορηγούνται πρ.κάρτες σε οχήματα με πινακίδες «Δοκιμή», «ΦΛ» και ξένες πινακίδες.
Επέκταση συμπληρωματικών καλύψεων γίνεται πάντοτε σε συνεννόηση με την εταιρία και με καταβολή επιπρόσθετου ασφαλίστρου.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Παρέχεται ομαδική έκπτωση  στα εν ισχύ ασφάλιστρα σε στόλους ενός ιδιοκτήτη, με το ίδιο ΑΦΜ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Ασφαλιζόμενα        Οχήματα    Έκπτωση
Άνω των    5    5 %
Άνω των    10    8 %
Άνω των    15    10 %
Άνω των    50    15 %

Οι ανωτέρω εκπτώσεις ισχύουν μόνο κατά την έναρξη της ασφάλισης. Σε κάθε ανανέωση διαμορφώνονται ανάλογα με τα αποτελέσματα του κάθε στόλου και των εν ισχύ οχημάτων.
Δυνατότητα ασφάλισης υπαλλήλων εταιριών μέσω του προγράμματος AFFINITY σε συνεννόηση με την εταιρία.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
•    3% σε ασφαλισμένους που διαθέτουν πέραν του εν ισχύ συμβολαίου, έτερα συμβόλαια άλλου κλάδου στην εταιρία.
•    3% σε  υβριδικά οχήματα.
Οι εν λόγω εκπτώσεις ισχύουν αθροιστικά.
             5% στο δεύτερο όχημα ιδιοκτήτη με την μικρότερη ιπποδύναμη, λόγω κυκλοφορίας μονών ζυγών, εάν έχει και τα 2 οχήματα ασφαλίσει στην εταιρία μας.
Η εν λόγω έκπτωση ισχύει μόνο για την Αττική . Δεν ισχύει για τα εκπτωτικά τιμολόγια.
Συμφωνείται έκπτωση ανταγωνισμού 2%, η οποία είναι προαιρετική και την χειρίζεται ο συνεργάτης, ως και έκπτωση στόχου 3%, προαιρετική την οποία χειρίζεται ο συνεργάτης, εκτός των μεσιτών που είναι ενσωματωμένη στο  WEB.
Συμφωνείται έκπτωση μεταφοράς 5% έως 10%, για παραγωγές ευρώ 200.000 και άνω.
Ανώτατη αθροιστική έκπτωση 55%.
Συμφωνείται επίσης έκπτωση 5% στην ετήσια καταβολή ασφαλίστρων.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Ασφαλίζονται:
•    ΙΧΕ
•    ΙΧΦ
•    ΙΧΦ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
•    ΜΗΧΑΝΕΣ
•    ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ
•    ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ
•    ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Δεν καλύπτουμε:
•    Αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες πλην Αμερικανός
•    Αυτοκίνητα χωρίς πινακίδες πλην Αμερικανός
•    Αγωνιστικά αυτοκίνητα και μηχανές
•    Αυτοκίνητα με πινακίδες ΦΛ (Δοκιμές Φορτηγών)
•    Ασθενοφόρα
•    Αυτοκίνητα με εύφλεκτα υλικά (βυτία καυσίμων, υγραερίων κλπ)
•    Αυτοκίνητα που κινούνται στο χώρο των αεροδρομίων
•    Ενοικιαζόμενα οχήματα
•    Συμπληρωματικές καλύψεις σε πρώτο κίνδυνο
•    Πυρκαιά σε οχήματα ηλικίας άνω των 18 ετών
•    Οχήματα cabrio με πλαστική κουκούλα, ως και αγωνιστικά
•    Οχήματα αξίας ευρώ 10.001 και άνω, μόνο σε συνεννόηση με την εταιρεία.
•    Αυτοκίνητα θωρακισμένα.
•    Αυτοκίνητα SMART & MINI, για συμπληρωματικές καλύψεις (δίνονται οι συμπληρωματικές καλύψεις μόνο κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία)


ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
ΙΧΕ τα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης αυξάνονται
•    10% για ρυμούλκα 2 τροχών
•    20% για ρυμούλκα 4 τροχών
ΙΧΦ τα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης αυξάνονται
•    20% για ρυμούλκα 2 τροχών
•    40% για ρυμούλκα 4 τροχών
Επασφάλιστρο αστικής ευθύνης και ιδίων ζημιών:
Νέου οδηγού σε ηλικία μέχρι 23 ετών,  είσπραξη επί πλέον 30% επί των ασφαλίστρων αστικής ευθύνης ή και ιδίων ζημιών.
Νέου οδηγού σε δίπλωμα για τον πρώτο χρόνο, είσπραξη επί πλέον 30% επί των ασφαλίστρων αστικής ευθύνης ή και ιδίων ζημιών.
Σε περίπτωση ζημίας  νέου οδηγού σε ηλικία ή δίπλωμα , ο οποίος δεν το έχει δηλώσει στην εταιρεία και δεν έχουν εισπραχθεί τα αναλογούντα επασφάλιστρα, εισπράττεται  εφ΄άπαξ πρόστιμο,( επιβάρυνση), 50% επί των ετησίων ασφαλίστρων αστικής ευθύνης ή και ιδίων ζημιών, η δε αποζημίωση περιορίζεται στο 50% για τις ΙΔ.ΖΗΜΙΕΣ    .
Ανώτατη αποδεκτή ηλικία ασφαλιζομένων: ετών 75.
Αλλοδαποί  ασφαλισμένοι οδηγοί με ελληνικό δίπλωμα οδήγησης ή διεθνές, δυνατότητα εκ μέρους της εταιρείας επιβάρυνσης των ασφαλίστρων αστικής ευθύνης κατά 30% .
Σε περίπτωση ασφάλισης ΙΧΕ αυτοκινήτου από 7 θέσεις και άνω, υπολογίζεται επιβάρυνση 30% στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Τα πρωτασφαλιστήρια τρίμηνης διάρκειας επιβαρύνονται με επασφάλιστρο 3% και δεν ακυρώνονται.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Τα συμβόλαια ακυρώνονται με την επιστροφή στην εταιρία του πρωτοτύπου συμβολαίου.
Αναδρομική ακύρωση ανανεωτηρίου γίνεται αποδεκτή μέχρι 7 μέρες από την έναρξη της κάλυψης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγγραφη αιτιολογία ακύρωσης και παραλαβή από τα κεντρικά της εταιρείας των προς ακύρωση συμβολαίων.
Πέραν των 7 ημερών θα παρακρατούνται αναλογικά ασφάλιστρα.
Τα τρίμηνα πρωτασφαλιστήρια δεν ακυρώνονται.
Συμβόλαια με πράσινη κάρτα δεν ακυρώνονται

ΑΛΛΑΓΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Στις περιπτώσεις αλλαγής ιδιοκτήτη ή αντικατάστασης οχήματος,  απαιτείται η επιστροφή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην εταιρεία για την ακύρωσή του και η έκδοση ετέρου συμβολαίου με τα νέα στοιχεία οχήματος ή ιδιοκτήτη.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οχήματα αξίας μέχρι ευρώ 10.000, γίνονται αποδεκτά προς ασφάλιση των συμπληρωματικών κινδύνων με επικαιροποιημένη την τρέχουσα εμπορική αξία.
Οχήματα αξίας ευρώ 10.001 για την ασφάλιση των συμπληρωματικών καλύψεων αποφασίζει η διεύθυνση.
Οχήματα που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις ως και αυτά με  κάλυψη ιδίων ζημιών, αποφασίζει και εγκρίνει μόνο η  διεύθυνση.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Τα ελάχιστα ασφάλιστρα ανά συμβόλαια δεν θα είναι λιγότερα από ευρώ 30 για τα μηνιαία και ευρώ 55 για τα δίμηνα.
Ελάχιστα εισπραττόμενα μηνιαία ασφάλιστρα για τα Αμερικάνικα οχήματα με προσωρινές πινακίδες Α, ευρώ 35.

ΕΝΕΡΓΗ ΚΑΛΥΨΗ
Με την αλλαγή του νόμου, πρέπει όλα τα συμβόλαια,  να προπληρώνονται από τον πελάτη για να ισχύουν. Αλλιώς μετά από 16 μέρες από την έναρξη του ασφαλιστηρίου παύει η ισχύς της κάλυψης για τους τρίτους. Σε περίπτωση πληρωμής ζημίας σε τρίτους κατά την διάρκεια των 16  αυτών ημερών η εταιρεία διατηρεί αναγωγικό δικαίωμα προς τον ασφαλισμένο της.
Ενημερώνουμε  πως καταργείται η αυτόματη ανανέωση του συμβολαίου.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Οχήματα των οποίων έχουν κατατεθεί οι πινακίδες, ασφαλίζονται με προσωρινές πινακίδες «Μ» για 2 μέρες.
Οχήματα τα οποία είναι ανασφάλιστα και χρειάζονται ασφάλεια για μεταβίβαση, διαγραφή, απόσυρση κλπ, ασφαλίζονται για 5 μέρες. (μόνο ΙΧΕ)
Ελάχιστα ασφάλιστρα ευρώ 30, για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (HIC)
Με οποιαδήποτε ασφάλιση οχήματος ή ακύρωσης, ενημερώνεται άμεσα το κέντρο πληροφοριών (HIC).

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για να σας παρέχουμε μια καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Ακολουθώντας οποιοδήποτε σύνδεσμο σε αυτόν τον ιστότοπο συναινείτε στη χρήση cookies από τον ιστότοπο μας.
Δέχομαι